Vedtægter

Vedtægter for Hjallerup Musikforening (16.3.2007)

§1 Navn
Foreningens navn er Hjallerup Musikforening, og den udøver sine aktiviteter i Hjallerup.

§2 Formål
Stk. 1: Det er foreningens formål at stimulere musikkulturen i form af arrangementer med levende musik.
Stk. 2: At fremme udøvelse af – og kendskab til alsidig musik.
Stk. 3: At hjælpe amatørudøvere til at optræde foran et publikum.
Stk. 4: At samarbejde med beslægtede musikforeninger eller lignende.
Stk. 5: At støtte velgørende formål.

§3 Medlemmer
Hjallerup Musikforening optager alle interesserede som medlemmer, som går ind for foreningens formål.

§3 Økonomien
Stk. 1: Økonomien er baseret på:

 • Medlemskontingent
 • Entréindtægter ved arrangementer.
 • Offentligt tilskud
 • Fondstilskud.
 • Sponsorering, gaver, m.m.
 • Evt. andre indtægter i forbindelse med arrangementer

Stk. 2: Eventuelt overskud bruges til at styrke formålet i § 2.
Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.

§4 Generalforsamling
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før ved annoncering i den lokale dagspresse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 2: Generalforsamlingen foretager valg af en bestyrelse på 5 medlemmer, 2 vælges på lige år, 3 på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

2.1. Bestyrelsen kan tilknytte en kasserer uden for bestyrelsen.
2.2. Generalforsamlingen foretager også valg af en suppleant samt en revisor.
2.3. Bestyrelsens beretning samt det af kassereren opstillede og af revisoren reviderede regnskab forelægges til behandling og godkendelse.
2.4. Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter og ændrer disse.

Stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 lige år og 3 ulige år
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 4: Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.
Stk. 5: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse, er behørigt indmeldt og senest den 1. marts har betalt kontingent.
Stk. 6: Hjallerup Musikforening tilbyder to former for medlemskab:

 1. Individuelt medlemskab
 2. Husstandsmedlemskab

Individuelt medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Husstandsmedlemskab giver 2 stemmer på generalforsamlingen, såfremt der er to fra husstanden, som deltager på generalforsamlingen. Det er således ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Kontingent opkræves i januar måned til betaling senest den 1. marts

Stk. 7: Ethvert af foreningens personligt myndige medlemmer er valgbare ved valg til bestyrelse og revision, medmindre der forelægger eksklusionsgrunde, jf. §6.
Stk. 8: Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen.
Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skriftligt forlangende af 20 % af foreningens medlemmer med tydelig angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og med mindst 8 dages varsel med oplysning om hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3: Der etableres udvalg efter behov.

§6 Tegningsret

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet medlem.

Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§7 Eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

1.1. Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget.

1.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende modarbejder eller misligholder foreningens interesser.

§8 Ophør

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige eller velgørende formål i Hjallerup og Omegn.